نمایندگی لینوکس حرفه ای ایران

PLR1
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 11 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • اختصاصی DNS
 • نامحدود کلیه امکانات
 • روزانه و هفتگی یک آپ گیری
 • Directadmin کنترل پنل
PLR2
 • 2GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 22 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • اختصاصی DNS
 • نامحدود کلیه امکانات
 • روزانه و هفتگی یک آپ گیری
 • Directadmin کنترل پنل
PLR3
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 55 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • اختصاصی DNS
 • نامحدود کلیه امکانات
 • روزانه و هفتگی یک آپ گیری
 • Directadmin کنترل پنل
PLR4
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 110 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • اختصاصی DNS
 • نامحدود کلیه امکانات
 • روزانه و هفتگی یک آپ گیری
 • Directadmin کنترل پنل
PLR5
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 200 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • اختصاصی DNS
 • نامحدود کلیه امکانات
 • روزانه و هفتگی یک آپ گیری
 • Directadmin کنترل پنل