میزبانی ایمیل

UEH1

۲۰ اکانت ایمیل
۱۰ GB فضا
۹۰ GB ترافیک ماهانه
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook

UEH2

۱۰۰ اکانت ایمیل
۳۰ GB فضا
۲۵۰ GB ترافیک ماهانه
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook

UEH3

اکانت ایمیل نامحدود
۷۵ GB فضا
۱ TB ترافیک ماهانه
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook

UEH4

اکانت ایمیل نامحدود
۲۵۰ GB فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook