میزبانی لینوکس حرفه ای ایران

PLH1
 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 2عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
PLH2
 • 700MB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
PLH3
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • یک عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
PLH4
 • 2GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 5عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 2عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
PLH5
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 6عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 3عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
PLH6
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 10عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 5عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل